INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

1. Obsah a účel dokumentu

  • Tímto dokumentem si dovolujeme informovat vás, všechny návštěvníky www.realitysafepoint.cz, o právech ve vztahu k ochraně vámi poskytnutých osobních údajů, účelu a době jejich zpracování.
  • Již před účinností obecného nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) jsme nakládali s osobními údaji všech subjektů údajů s patřičnou obezřetností a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb.

2. Naše postavení správce osobních údajů – identifikační a kontaktní údaje

Společnost Safe point s.r.o., IČ: 26368501, DIČ:CZ26368501, zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 15841, se sídlem v Plzni, Částkova ulice 95, PSČ 326 00 (dále jen Správce OÚ). Kontaktovat nás můžete přímo v sídle společnosti, popřípadě telefonicky na čísle: 377 246 176, či emailem: reality@safepoint.cz. Veškeré kontakty rovněž naleznete na našich webových stránkách www.realitysafepoint.cz.

3. Námi zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání

Veškeré osobní údaje které zpracováváme nám sami poskytujete, a to v rámci použití kontaktního formuláře na našich webových stránkách, popřípadě přímým oslovením na námi zveřejněných kontaktech. Získáváme je od vás i v rámci osobního jednání, či komunikace skrze sociální sítě. Další možností je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před jejím uzavřením, pokud jste vy sami smluvní stranou a děje se tak na vaši žádost. Jedná se zejména o situace zprostředkování prodeje, nájmu nemovitých věcí či jejich prodej/koupi. Stejně je tomu v situaci, kdy projevíte zájem o inzerci vaší nemovitosti, tipování potenciálního prostřednictvím našich webových stránek či smluvních inzertních portálech a vývěskách.

V rámci své činnosti zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, rodinný stav, pohlaví, vzdělání

4. Účel zpracování osobních údajů, doba zpracování

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Při poskytování našich služeb (vyhledání zájemce, inzerce, zprostředkování) a v rámci jakékoli komunikace v takovém případě, zpracováváme vaše osobní údaje. Jedná se o zákonné zpracování, které je dáno ustanovením čl. 6 Obecného nařízení GDPR, jelikož se jedná o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy (subjekt údajů), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost, opět coby subjektu údajů. Obvykle se bude jednat o uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje, kupní či nájemní smlouvy, nebo o přípravu takových smluv. Stejně je tomu i pokud nám projevíte souhlas s inzercí vaší nemovitosti. Dodáváme, že ne vždy se musí jednat o smlouvu uzavřenou v písemné formě, vlastnoručně podepsanou, ale i uzavřenou ústně, telefonicky či elektronickou cestou – emailem.

V těchto případech zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení jen ty nezbytné pro účely splnění právních povinností či oprávněného zájmu na naší straně – správce osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Ke zpracování vašich osobních údajů po ukončení vzájemného smluvního vztahu nás dále opravňuje v nezbytné míře povinnost vyplývající z právních předpisů v oblasti účetnictví, daňového práva či ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo třetí osoby
V těchto případech se jedná zejména o ochranu a možnost prokázání našich právních nároků z uzavřených smluv či o ochranu práv třetí osoby. Za tímto účelem zpracováváme: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa. Doba zpracování osobních údajů v takových případech činí 5 let.

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pro jakékoli jiné zpracování vašich osobních údajů potřebujeme váš souhlas, bez jehož udělení tak neučiníme. Před jeho poskytnutím vás informujeme o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, stejně jako o vašich souvisejících právech, zejména o právu kdykoli udělený souhlas odvolat.

5. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám, které se podílejí na naší činnosti, kdy se jedná především o oblast účetnictví, právního servisu či IT. Tyto jsou v pozici zpracovatele osobních údajů, což nás vůči vám nezbavuje odpovědnosti za ochranu poskytnutých osobních údajů. Povinnost poskytnou vaše osobní údaje nám může být dána zákonem i v případě kontroly ze strany příslušných správních orgánů.

6. Vaše další práva ve vztahu k poskytnutým osobním

Právo na přístup k osobním údajům
Obdržíte od nás informaci zda zpracováváme vaše osobní údaje, jejich rozsah a za jakým účelem k tomu dochází.

Právo na opravu osobních údajů
Můžete požadovat doplnění, upřesnění poskytnutých osobních údajů tak, aby byly zpracovávány jen ty aktuální.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
Obecné nařízení GDPR vám dává právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. Důvody k vymazání vymezuje čl. 17 Obecného nařízení GDPR a zároveň zde stanoví výjimky kdy se tak nestane).

Právo na omezení zpracování
Omezit zpracování osobních údajů musíme mimo jiné pokud jsou tyto nepřesné, jsou zpracovávány protiprávně, stanou se nepotřebnými pro daný účel či vznesete námitku proti zpracování. (čl. 18 Obecného nařízení GDPR).

Právo na přenositelnost údajů
Čl. 20 Obecného n ařízení GDPR vám dává právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímé předání jinému správci.

Právo vznést námitku
Jestliže zpracováváme osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vašimi zájmy, nebo právy a svobodami, k dalšímu zpracovávání nedochází.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud máte podezření, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jsme připraveni k zodpovězení dotazů z oblasti zpracování vašich osobních údajů, které nám můžete podat elektronicky na adrese: reality@safepoint.cz, nebo osobně či poštou v sídle společnosti.

Obsah tohoto dokumentu nabývá účinnosti dne 25. května 2018